Time for some contrast! (Mystery clue #3)

Är ni redo att sätta igång med kontrastfärgerna? Dags för något annorlunda!

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3
Ledtråd #4 – Oktober 9
Ledtråd #5 – Oktober 16

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


Are you ready to get to work on those contrasting colors? Time for something different!
See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3
Clue #4 – October 9
Clue #5 – October 16

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #3 (Färg och kontrast!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Mitten av ryggen

Dags att arbeta med stycket i mitten av ryggen – och äntligen dags att använda de där kontrastfärgerna!
(Om du inte använder kontrastfärger, sticka ledtråden i HF.)

Placera de 28/32/32/30 (30/30/40/40) mittmaskorna som du satte på en tråd i början av stycke B, tillbaka på din andra rundsticka (den du just använt till ärmarna).
Du kommer separera dessa maskor i 4/4/4/5 (5/5/5/5) olika sektioner – planera dina kontrastfärger därefter.
Till exempel, så kan du använda en färg för varje sektion, använda en enda kontrastfärg, eller växla mellan ett par stycken olika färger som får vara med flera gånger.

RS: Med valfri KF, sticka 7/8/8/6 (6/6/8/8) rm. Vänd för att sticka AS, och lämna resten av maskorna på stickan så länge.
AS: 7/8/8/6 (6/6/8/8) rm.

Sticka ytterligare 36/38/38/42 (42/44/46/48) varv rm över dessa 7/8/8/6 (6/6/8/8) m – du kommer avsluta på avigsidan med totalt 19/20/20/22 (22/23/24/25) aviga “kullar” längst remsan.
Klipp tråden, och sätt dessa maskor på en tråd eller en säkerhetsnål.

Repetera dessa instruktioner över nästa 7/8/8/6 (6/6/8/8) m på rundstickan, tills alla maskor har blivit stickade till remsor.
Klipp tråden för alla kontrastfärger.

Tips: Passa på att fäst lite trådar i väntan på nästa ledtråd!


English

Clue #3 (Color and contrast!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Center back

Time to work on that center back section – and to finally get to use the contrasting colors!
(If you’re not using any contrasting colors, work the clue with the MC.)

Place the 28/32/32/30 (30/30/40/40) center sts you put on hold in the beginning of Section B, back on your spare circular needle (the one you’ve used for the sleeves).

You’ll be separating these stitches into 4/4/4/5 (5/5/5/5) different sections – plan your contrasting colors accordingly.
For example, you can use one color for each section, use a single contrasting color, or alternate with just a few chosen colors, using them several times.

RS: Using color of your choice, knit 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts. Turn to work WS, leaving the remaining stitches to be worked later.
WS: Knit 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts.

Knit another 36/38/38/42 (42/44/46/48) rows across those 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts – you’ll end on the WS, with a strip of 19/20/20/22 (22/23/24/25) purl ridges total.
Cut yarn, and place these live stitches on scrap yarn or a safety pin.

Repeat these instructions across the next 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts on the circular needle, until all the sts have been worked into strips.
Break yarn for all contrast colors.

Tip: Take the time to weave in some ends while waiting for the next clue!


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *