The final steps! (Regn clue #5)

Femte och sista ledtråden är här! Nu är det äntligen dags att sticka de allra sista stegen på ditt mysterium! Foton av min färdiga modell kommer postas här på bloggen i början av nästa vecka! 🙂

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3
Ledtråd #4
Ledtråd #5

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


The fifth and final clue is here! Now it is time to wrap up this cardigan with the final steps of your mystery! The finished photos of my design will be posted in the behinning of next week! 🙂
See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3
Clue #4
Clue #5

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #5 (De sista stegen mot mål!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

 

Varv på RS: Maska av 12 m, rm till slutet.
Varv på AS: Maska av 12 m, rm till slutet.
Sticka 10 varv rm över alla m.

Varv på RS: Maska av 6 m, rm till slutet.
Varv på AS: Maska av 6 m, rm till slutet.
Sticka 10 varv rm över alla m.

Repetera de senaste 12 varven ytterligare 1/1/1/2 (2/2/3/3) gånger, eller tills de avmaskade “trappstegen” når nästan till mitt i sidan.

= 66/78/86/90 (102/110/110/118) m på stickorna

Obs: Om du har stickat färre (inga) av minskningarna för midja kan du fundera över att lägga till 1(2) maskor till de 6 m som du maskar av varje gång!

Fortsätt i rätstickning över resterande maskor i ytterligare 10 cm, eller tills du når önskad längd. Maska av löst.

 

Avslut

Blocka plagget försiktigt för att släta ut din stickning. Se upp när du hanterar plagget vått, då rätstickning kan töja sig en hel del.

Sträck inte ut remsorna i ryggen för mycket när du blockar.

Fäst alla trådar, sy fast knapparna.

Bär och var glad!


English

Clue #5 (The final steps towards goal!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

 

RS row: BO 12 sts, knit to end.
WS row: BO 12 sts, knit to end.
Work 10 rows evenly across all sts.

RS row: BO 6 sts, knit to end.
WS row: BO 6 sts, knit to end.
Work 10 rows evenly across all sts.

Repeat the last 12 rows another 1/1/1/2 (2/2/3/3) times, or until the bound off “steps” almost reach the middle of each side.

= 66/78/86/90 (102/110/110/118) sts on the needles

Note: If you’ve worked less (none) of the waist decreases, you can consider adding 1(2) sts to the 6 sts you BO each time!

Continue working even in garter stitch across the remaining sts for approximately another 4 inches / 10 cm, or until reaching desired length. BO loosely.

 

Finish

Block garment slightly to smooth out your knitting. Be careful handling your garment when wet, to avoid stretching out the garter stitch too much.
Don’t stretch the garter strips in the back too much when blocking.

Weave in all ends, and attach buttons.

Wear and be happy!


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *